22 658 05 14 info@gerente.pl

Szczegółowa analiza energetyczna budynku pozwala określić jego zużycie energii oraz stan jego urządzeń czy instalacji, w celu opracowania przedsięwzięć mających na celu zwiększenie ich efektywności energetycznej. Audyt energetyczny określa więc parametry techniczno – ekonomiczne, zmniejszające zapotrzebowanie na ciepło danego budynku, wskazując przy tym najbardziej optymalne rozwiązania.

 

Składowe audyty

Audyt energetyczny jest przeprowadzany przez osobę posiadającą uprawnienia audytora efektywności energetycznej. Dokonuje on oceny zużycia energii danego budynku w obecnym stanie i opracowuje propozycję poprawy tego stanu w sposób najbardziej optymalny i efektywny ekonomicznie. W efekcie wskazuje sposoby zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczenia kosztów, a także zredukowania zużycia energii potrzebnej na ogrzewanie, chłodzenie czy wentylację określonego budynku. Audyt energetyczny pozwala poprawić efektywność energetyczną obiektu i jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

 

Audyt energetyczny powinien zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko z adresem zamieszkania lub siedzibą podmiotu, u którego audyt zostanie przeprowadzony;

– kartę audytu i określenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia;

– ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzeń technicznych oraz instalacji (obejmującą m.in.: przegrody zewnętrzne, okna, instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne czy ciepłej wody użytkowej, oświetlenie i wszelkie zastosowane źródła odnawialne);

– efekty audytu w postaci planów w zakresie oszczędności energii (opis różnych wariantów i możliwych rozwiązań) wraz z oceną ich opłacalności.

 

Ocena stanu technicznego powinna obejmować, poza inwentaryzacją techniczną obiektu, analizę zużycia energii w oparciu o metody analityczne, uwzględniające dane znamionowe oraz czynniki wpływające na zużycie energii i charakterystyki sprzętu pomiarowego. Istotną rolę odgrywają wyniki pomiarów wielkości fizycznych oraz pracy danego budynku. Analiza energetyczna obiektu określa bazową wielkość zużycia energii zgodnie z realizacją przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, wskazując przy tym obowiązujące przepisy, normy, wszelkie dokumenty dane źródłowe wykorzystywane podczas przeprowadzonego audytu.

 

Poprawa efektywności energetycznej

Efektem przeprowadzonego audytu energetycznego jest propozycja rozwiązań, szczegółowo określających sposób i zakres,a także wszelkie parametry techniczno – ekonomiczne działań, które będą stanowiły optymalne rozwiązania, umożliwiające uzyskanie założonych efektów oszczędności energetycznej w określonym czasie. W celu poprawy efektywności energetycznej wprowadza się szereg zmian w zakresie choćby instalacji przemysłowych, jak również przebudowy lub remontu budynków. Bardzo często przeprowadzane są modernizacje oświetlenia oraz urządzeń użytku domowego czy potrzeb własnych oraz urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych.